Monday, November 19, 2007

คำบรรยายคาบที่ 1 เทอม 2/50

---Intro to Computer---~~~ คอมพิวเตอร์คืออะไร ~~~--ความหมาย-- คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์" คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้ ---การทำงานของคอมพิวเตอร์---คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จะมีลักษณะการทำงานของส่วนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานหลักคือ Input Process และ output -ขั้นตอนที่ 1 : รับข้อมูลเข้า (Input)เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป เช่น ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อพิมพ์ข้อความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง ถ้าเป็นการเขียนภาพจะใช้เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิค (Graphics Tablet) โดยมีปากกาชนิดพิเศษสำหรับเขียนภาพ หรือถ้าเป็นการเล่นเกมก็จะมีก้านควบคุม (Joystick) สำหรับเคลื่อนตำแหน่งของการเล่นบนจอภาพ เป็นต้น-ขั้นตอนที่ 2 : ประมวลผลข้อมูล (Process)เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ การประมวลผลอาจจะมีได้หลายอย่าง เช่น นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม นำข้อมูลมาหาค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด เป็นต้นขั้นตอนที่ 3 : แสดงผลลัพธ์ (Output)เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะแสดงผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "จอมอนิเตอร์" (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้---ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์---เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีจุดเด่น 4 ประการ เพื่อทดแทนข้อจำกัดของมนุษย์ เรียกว่า 4 S special ดังนี้1. หน่วยเก็บ (Storage)หมายถึง ความสามารถในการเก็บข้อมูลจำนวนมากและเป็นเวลานาน นับเป็นจุดเด่นทางโครงสร้างและเป็นหัวใจของการทำงานแบบอัตโนมัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องด้วย2. ความเร็ว (Speed)หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล (Processing Speed) โดยใช้เวลาน้อย เป็นจุดเด่นทางโครงสร้างที่ผู้ใช้ทั่วไปมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุด เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญส่วนหนึ่งเช่นกัน3. ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting)หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติ โดยมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในขั้นตอนการกำหนดโปรแกรมคำสั่งและข้อมูลก่อนการประมวลผลเท่านั้น4. ความน่าเชื่อถือ (Sure)หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคำสั่งและข้อมูลที่มนุษย์กำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง กล่าวคือ หากมนุษย์ป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกัน---ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์---จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ ทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมเป็นอย่างมาก ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล ( word processing ) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ดังต่อไปนี้งานธุรกิจ เช่น บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโรงงานต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชี งานประมวลคำ และติดต่อกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบโทรคมนาคม นอกจากนี้งานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ก็ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ ซึ่งทำให้การผลิตมีคุณภาพดีขึ้นบริษัทยังสามารถรับ หรืองานธนาคาร ที่ให้บริการถอนเงินผ่านตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM ) และใช้คอมพิวเตอร์คิดดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชี เชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่าย งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข สามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในนำมาใช้ในส่วนของการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของการส่งจรวดไปสู่อวกาศ หรืองานทะเบียน การเงิน สถิติ และเป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจรักษาโรคได้ ซึ่งจะให้ผลที่แม่นยำกว่าการตรวจด้วยวิธีเคมีแบบเดิม และให้การรักษาได้รวดเร็วขึ้น งานคมนาคมและสื่อสาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทาง จะใช้คอมพิวเตอร์ในการจองวันเวลา ที่นั่ง ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังทุกสถานีหรือทุกสายการบินได้ ทำให้สะดวกต่อผู้เดินทางที่ไม่ต้องเสียเวลารอ อีกทั้งยังใช้ในการควบคุมระบบการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร และ การจราจรทางอากาศ หรือในการสื่อสารก็ใช้ควบคุมวงโคจรของดาวเทียมเพื่อให้อยู่ในวงโคจร ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการส่งสัญญาณให้ระบบการสื่อสารมีความชัดเจน งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หรือ จำลองสภาวการณ์ ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยคอมพิวเตอร์จะคำนวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง รวมทั้งการใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ เช่น คนงาน เครื่องมือ ผลการทำงาน งานราชการ เป็นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด โดยมีการใช้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงไปยังสถาบันต่างๆ , กรมสรรพากร ใช้จัดในการจัดเก็บภาษี บันทึกการเสียภาษี เป็นต้น การศึกษา ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยการสอนในลักษณะบทเรียน CAI หรืองานด้านทะเบียน ซึ่งทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลนักเรียน การเก็บข้อมูลยืมและการส่งคืนหนังสือห้องสมุด -------------------------------------------------------------------------------------------------------จบตอนที่1-------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามท้ายบท----
1. “คอมพิวเตอร์” คืออะไร ?----
A. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่สามารถคำนวณได้ด้วยความเร็วสูงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
B.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่สามารถเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ และประมวลผลจาก ข้อมูล ต่างๆ
C.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้คิดคำนวณแทนมนุษย์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
D.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่ถูกสร้างให้สามารถจำข้อมูลได้มาก ทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรเพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งานครั้งต่อไป----
2. ฝ่ายประกอบรถยนต์ ในบริษัทผลิตรถยนต์ ทำหน้าที่คล้ายกับขั้นตอนใดในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์----
A.Produce
B.Process
C.Input
D.Output----
3. มนุษย์เข้าไปมีบทบาทต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในลักษณะใดมากที่สุด ? ----
A.ความเร็ว (Speed)
B.หน่วยเก็บ (Storage)
C.ความน่าเชื่อถือ (Sure)
D.ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting)----
4. กระบวนการใดมีขั้นตอนเหมือนกับระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ? ----
A. เปิดคอมพิวเตอร์ - พิมพ์งาน - ปิดคอมพิวเตอร์
B. ค้นข้อมูล - เรียบเรียงข้อมูล - เขียนรายงาน
C. เลือกสินค้า - จ่ายเงิน - ได้สินค้า
D. เล่นฟุตบอล - เหนี่อย - ดื่มน้ำ

Friday, June 1, 2007

รอคำบรรยาย ภาค 1/50 เริ่มเรียน 18 มิ.ย. ติดตามได้ ที่นี่

พี่จะติดตามคำบรรยาย ของอาจารย์ให้ ในเทอม 1/50 เริ่มบรรยาย ที่รามฯ 2 วันที่ 18 มิ.ย. เป็นต้นไป สำหรับน้องที่อยู่ไกล หรือไม่ค่อยมีเวลา มาติดตามได้ สำหรับน้องที่มีปัญหาการเรียน หรือต้องการจบเร็ว ติดต่อโดยตรง

พี่แทน
089-1327526
webmaster@tutor-tan.com

Sunday, May 13, 2007

CT105 อาจารย์ จะบรรยายอีก 2 ครั้ง คือวันจันทร์ กับ พุธ แล้วปิดคอร์ส

ตอนนี้ก็บรรยายถึงเรื่อง โครงสร้างข้อมูล ประเภทต่างๆ เริ่ม ตั้งแต่ บิท ไบต์ ฟิลด์ และฟิลด์ข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้ง
text
numeric
auto number เลขที่ระบบจะสร้างโดย อัตโนมัติ แล้วให้เราเลือกเอา
Currency ตัวเลขที่เป็น decimal เป็นค่าเงินตรา มีจุดทศนิยม
Date เก็บวันที่
Memo เก็บ text ที่ยาว
Yes/No เป็น boolean ที่มี 2 ค่า คือ จริง หรือเท็จ ก็ได้
Hyperlink เก็บ address
Object หรือ BLOB -> Binary Large OBject เช่น Audio หรือ Video

ลองดูแนวข้อสอบ หน่อยนะครับ

1. ข้อใดกล่าวผิด ?
1. ข้อมูลขนาด 1 word มีขนาด 32 บิต
2. ข้อมูลตัวอักษร เช่น 'A' เมื่อจัดเก็บในหน่วยความจำ ถูกเข้ารหัสในรูปของเลขฐาน 2
3. หลักการลบเลขในคอมพิวเตอร์ ใช้เทคนิคการบวกเลขแบบ complement
4. การเก็บข้อมูล 11251 คอมพิวเตอร์ ใช้พื้นที่หน่วยความจำ อย่างน้อย 4 ไบต์
ตอบ 4.

2. ข้อใดกล่าวถูก ?
1. คำสั่งภาษาเครื่อง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ op-code , operand , result
2. IR หรือ PC register ทำหน้าที่เก็บ address ของคำสั่ง ที่กำลังถูกประมวลผลอยู่
3. Buffer เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่ง แต่มีความเร็วมากกว่า main memory
4. เมื่อ CPU อ่านข้อมูลในหน่วยความจำ จะส่งคำสั่ง read ผ่านทาง control bus
ตอบ 5. ถูกทั้งตัวเลือก 3. และ 4.

3. ตัวเลือกข้อใด เป็นชื่อที่ใช้เรียก คอมพิวเตอร์ให้บริการ เช่น เว็บ อีเมล์ เป็นต้น
1. Mainframe 2. Super Computer
3. Client 4. Server
ตอบ 4.

4. ตัวเลือกข้อใด เป็นชื่อที่ใช้เรียก คอมพิวเตอร์ขอใช้บริการ เช่น เว็บ อีเมล์ เป็นต้น
1. Mainframe 2. Super Computer
3. Client 4. Server
ตอบ 3.


ก็เดี๋ยวรอดูคำบรรยาย วัน จันทร์ ก่อนนะครับ แล้วจะมาสรุปให้ฟัง อีกครั้ง หนึ่ง

089-1327526

Tuesday, April 24, 2007

ตอนนี้มีข้อมูลพิเศษแล้ว กำลังรวบรวมอยู่

น้อง นศ. ท่านใดสนใจให้สอนพิเศษ แบบส่วนตัวก็โทรมาคุยได้ครับ ราคากันเอง รับประกันว่าผ่านชัวร์ จากประสบการณ์สอน มากกว่า 14 ปี เป็นประกัน ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเทอม Summer/49 อยู่ แล้วจะทยอยมานำเสนอให้ น้องนศ. ได้ทราบต่อไป

โทรมาสอบถามได้ที่ 089-1327526 , 081-6664526

ติวเตอร์แทน
webmaster@tutor-tan.com

Sunday, April 22, 2007

hello , สวัสดีครับ

แนะนำเนื้อหา เทคนิคในการทำข้อสอบ CT105 นะครับ จะนำข้อมูลมาอัพเดททุกวันนะครับ ยังงัยก็ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวนะครับ


ติวเตอร์แทน
webmaster@tutor-tan.com
089-1327526 , 081-6664526